I.R.M.A.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

I.R.M.A.

Το ασφαλιστικό μας γραφείο διαθέτει ένα πρωτοποριακό λογισμικό, που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Ελλάδα, με το οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε και να προτεραιοποιήσουμε τους κινδύνους που σας κατακλύζουν στην καθημερινότητα δίνοντας επιστημονική προέκταση στην ασφαλιστική συμβουλευτική, μιλώντας εμπεριστατωμένα με αριθμούς, σύμφωνα πάντα με τα δικά σας ξεχωριστά δεδομένα. Δίνοντας βάση στις παροχές του κοινωνικού σας ταμείου αλλά και των κενών που εμπεριέχονται σε αυτό.
Συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση και ποσοτικοποίηση :

  • Στο οικογενειακό σας πλάνο (πχ σπουδές/αποκατάσταση παιδιών)
  • Στο συνταξιοδοτικό σας πλάνο
  • Στο επενδυτικό σας πλάνο
  • Στο επιχειρηματικό σας πλάνο
  • Στο νοσοκομειακό σας πλάνο
  • Στην περίπτωση της ανικανότητας για εργασία

Θέλουμε σαν επαγγελματίες του κλάδου να έχετε αίσθημα ασφάλειας και όχι μόνο ασφάλισης !